Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554

Cài đặt phần mềm kế toán

HTKK

Giải pháp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp